.

Bambus und Felsen Sekizan           

Berg Fuji      Fukumoto Sekio     

Bambus             Seiki Keiju 

Takuhatsu             Tadashi          

j

Jur˘jin                 Kano Tanyu   

Pferd           Nakahara Nantenb˘ 

Berg Fuji        Nakahara Nantenb˘

Reiher              Nishibe Bunjo  

Jur˘jin                 Tani Buncho     

drei Affen             Tomita Keisen

Mann im Boot     Yano Ippo

Bambus             Suga Gendo

Winterlandschaft   Yano Ippo

Yasaka-Pagode       Takeda Ekishű

Weide            Sengai Gibon