.

Bambus und Felsen Sekizan           

Berg Fuji      Fukumoto Sekio    

Bambus             Seiki Keiju 

Takuhatsu            Tadashi         

j

Jur˘jin                Kano Tanyu  

Pferd          Nakahara Nantenb˘

Berg Fuji        Nakahara Nantenb˘

Reiher             Nishibe Bunjo 

Jur˘jin                Tani Buncho     

drei Affen             Tomita Keisen

Mann im Boot und Mond         Yano Ippo

Bambus             Suga Gendo

Winterlandschaft   Yano Ippo