.

Bambus und Felsen Sekizan           

Berg Fuji      Fukumoto Sekio     

Bambus             Seiki Keiju 

Takuhatsu             Tadashi          

j

Jur˘jin                 Kano Tanyu   

Jur˘jin                 Tani Buncho     

Reiher              Nishibe Bunjo  

Sesshű T˘y˘             Wasserfall mit Schwalben

drei Affen             Tomita Keisen

Mann im Boot     Yano Ippo

Yasaka-Pagode       Takeda Ekishű

Fuji                  Nakahara Nantenb˘

Winterlandschaft   Yano Ippo

Pferd                  Nakahara Nantenb˘