BUJI           Youn        

i

IKKE GOY WO HIRAKU                 

MUGA Issen     

shf-satsusatsu-no-koe-hirana-1-a

SHF SATSU- SATSU NO KOE  Hirana Hakud  

.

BUJI KORE KINNIN

JUZAN FUKUKAI  Ozeki Trin          

HAKUUN YUSEKI O IDAKU             Fujita Kando     

HANNYA SHINGYO Ranyu

MEI REKIREKI R DODO    Fukumoto Sekio 

KANZA SHF NO KIKU    Miyanishi Gensho 

KOCH JITSU- GETSU NAGASHI  

KUNP JINANRAI Kobayashi Taigen

HI IDETE KENKON KAGAYAKU         Kyodo Soiku          

MIZU KIKUSUREBA TSUKI TE NI ARI     Nishigaki Daido      

HONRAI MU ICHI MOTSU        Yamada Sohaku  

seish-jushoku-shi-nishigaki-1-a

MUGA CHD    

MUSHIN                 Zenko Kusanagi            

SHJU SENNEN NO MIDORI          Takahashi Etsud  

TSUKI       DogenJinmei   

SEISH JUSKOKU SHI            Nishigaki Soko  

SENSHIN                 Gomei Shirai            

YUME         Fujii Keid  

YUME         UedaGizan 

SHINSEI RAKU SENNEN                 Ozeki Trin             

HEIJSHIN KORE MICHI NARI 

HEIJSHIN KORE D   Niwa Mannei

KAN              Ueda Gizan

SONRIN           Ikky Sjun

KUMO OSAMATTE SANGAKU AOSHI  Fujii Keid

hakuun-yseki-o-idaku-a-1

HAKUUN YUSEKI O IDAKU             Fujita Kando