BUJI           Youn        

i

IKKA GOYď NO HIRAKU                

MU                 Zenk˘ Kusanagi

sh˘fű-satsusatsu-no-koe-hirana-1-a

SHďF█ SATSU- SATSU NO KOE Hirana Hakud˘ 

.

BUJI KORE KINNIN

JUZAN FUKUKAI  Ozeki T˘rin         

MUGA Issen     

SHďJU SENNEN NO MIDORI          Takahashi Etsud˘  

HAKUUN YUSEKI NO IDAKU             Fujita Kando    

HANNYA SHINGYď   

HANNYA SHINGYď   

HEIJďSHIN KORE Dď  Fujita Kand˘        

HIBI KORE KďJITSU    Katsudo Hosoai

HONRAI MU ICHI MOTSU      Yamada Sohaku 

m

KANZA SHďF█ NO KIKU    Miyanishi Gensho

KOCH█ JITSU- GETSU NAGASHI 

KUNP█ JINANRAI Kobayashi Taigen

MEI REKIREKI RO DďDď           Matsunaga Gozan 

MEI REKIREKI RO DďDď    Yukio Yodo

MIZU KIKUSUREBA TSUKI TE NI ARI    Nishigaki Daido     

MU       Ryukyo  

seish˘-jushoku-˘shi-nishigaki-1-a

MUGA CH█Dď    

MU ICHI MOTSU 

MUSHIN    

TSUKI      Dogen Jinmei  

YUME         Fujii Keid˘ 

SEISHď JUSKOKU ďSHI           Nishigaki Soko  

SENSHIN              Takahashi Etsud˘  

yume-n-n-2-1-a

YUME         Ueda Gizan

YUME        

SHINSEI RAKU SENNEN             Ozeki T˘rin             

heij˘shin-kore-michi nari-1-a

HEIJďSHIN KORE MICHI NARI

KUMO OSAMATTE SANGAKU AOSHI  Fujii Keid˘