BUJI           Youn        

i

IKKE GOYď WO HIRAKU                 

MUGA Issen     

.

BUJI KORE KINNIN

JUZAN FUKUKAI  Ozeki T˘rin          

MUGA CH█Dď    

HAKUUN YUSEKI O IDAKU             Fujita Kando     

KUMO ZENZEN       MIZU MANMAN Hasegawa Kanshu              

HANNYA SHINGYO Ranyu

KOCH█ JITSU- GETSU NAGASHI  

MEI REKIREKI Rď DODO    Fukumoto Sekio 

HI IDETE KENKON KAGAYAKU         Kyodo Soiku          

HONRAI MU ICHI MOTSU        Yamada Sohaku  

KUNP█ JINANRAI Kobayashi Taigen

MIZU KIKUSUREBA TSUKI TE NI ARI     Nishigaki Daido      

YUME         UedaGizan 

HEIJďSHIN KORE Dď   Niwa Mannei

HEIJďSHIN KORE MICHI NARI 

SHďJU SENNEN NO MIDORI          Takahashi Etsud˘  

YUME         Fujii Keid˘  

SONRIN           Ikkyű S˘jun

seish˘-jushoku-˘shi-nishigaki-1-a

MUSHIN                 Zenko Kusanagi            

SEISHď JUSKOKU ďSHI            Nishigaki Soko  

SENSHIN                 Gomei Shirai            

SHINSEI RAKU SENNEN                 Ozeki T˘rin             

KUMO OSAMATTE SANGAKU AOSHI  Fujii Keid˘

TSUKI       Dogen Jinmei