BUJI           Youn        

i

IKKA GOYď NO HIRAKU                 

MU                 Zenk˘ Kusanagi

sh˘fű-satsusatsu-no-koe-hirana-1-a

SHďF█ SATSU- SATSU NO KOE  Hirana Hakud˘  

.

BUJI KORE KINNIN

JUZAN FUKUKAI  Ozeki T˘rin          

MUGA Issen     

SHďJU SENNEN NO MIDORI          Takahashi Etsud˘  

HAKUUN YUSEKI NO IDAKU             Fujita Kando     

HANNYA SHINGYď    

HANNYA SHINGYď    

HEIJďSHIN KORE Dď   Fujita Kand˘        

HIBI KORE KďJITSU    Katsudo Hosoai 

HONRAI MU ICHI MOTSU      Yamada Sohaku  

KANZA SHďF█ NO KIKU    Miyanishi Gensho 

KOCH█ JITSU- GETSU NAGASHI  

KUNP█ JINANRAI Kobayashi Taigen

MEI REKIREKI RO DďDď     Yukio Yodo 

MIZU KIKUSUREBA TSUKI TE NI ARI     Nishigaki Daido      

MU        Ryukyo   

seish˘-jushoku-˘shi-nishigaki-1-a

MUGA CH█Dď    

MU ICHI MOTSU 

SEISHď JUSKOKU ďSHI            Nishigaki Soko  

SENSHIN              Takahashi Etsud˘   

TSUKI       Dogen Jinmei   

YUME         Fujii Keid˘  

YUME         Ueda Gizan 

SHINSEI RAKU SENNEN             Ozeki T˘rin             

KUMO OSAMATTE SANGAKU AOSHI  Fujii Keid˘

yume-n-n-2-1-a

YUME         

heij˘shin-kore-michi nari-1-a

HEIJďSHIN KORE MICHI NARI